Eglwys Santes Gwenfrewi Eglwys y Groes Sanctaidd

Mair yr Angylion a
Santes Gwenfrewi, Aberystwyth

Neuadd yr Eglwys a Swyddfa
Morfa Mawr,
Aberystwyth,
Ceredigion,
SY23 3HS

EGLWYS AR GAU


Amseroedd yr Offeren

6yh Dydd Sadwrn (Neuadd yr Eglwys)
8.30yb & 10yb Dydd Sul (Ysgol Sant Padarn neu Morlan)
(Te a choffi ar ôl yr Offeren)

Am amseroedd yr Offeren yn ystod yr wythnos ac ar Wyliau, gweler y calendr digwyddiadau

Sagrafen y Gyffes

Dydd Sadwrn
5.30-5.45yh
Dydd Sul 8.00-8.20 & 9.30-9.50yb

Awr weddi

Dydd Llun hyd ddydd Gwener am 6yh pan na fo Offeren.

Gweler Eglwys Santes Gwenfrewi mewn map mwy

Eglwys y Groes Sanctaidd, Aberaeron

(A wasanaethir o Aberystwyth)

Stryd Buddug,
Aberaeron,
Ceredigion,
SA46 0DA


Amseroedd yr Offeren

12yh Dydd Sul

Am amseroedd yr Offeren yn ystod yr wythnos ac ar Wyliau, gweler y calendr digwyddiadau

Sagrafen y Gyffes

Dydd Sul 11.30-11.50ybGweler Eglwys y Groes Sanctaidd mewn map mwy

NEWYDDION O'R PLWYF

Nodir lleoliad pob Offeren yn ystod yr wythnos i ddod yn y Calendr. Fel arfer,  mae’r Offerennau yn ystod yr wythnos ac ar nos Sadwrn yn cael eu cynnal yn Neuadd yr Eglwys. Ar brynhawn Gwener yn ystod y tymor, cynhelir yr Offeren yng Nghapel y Brifysgol. Fore Sul, cynhelir yr Offerennau naill ai yn Y Morlan, neu yn Ysgol Padarn Sant; gweler y calendr i wirio pa un.

Galwadau Ffôn a Negeseuon - Cofiwch adael eich ENW a RHIF FFÔN. Diolch

CHANGE OF MASS TIMES -
OFFEREN NOSWYL DYDD SUL… 06.00YH DYDD SADWRN YN ABERYSTWYTH
OFFEREN CYNTAF DYDD SUL… 08.30YB YN ABERYSTWYTH
AIL OFFEREN DYDD SUL… 10.00YB YN ABERYSTWYTH
TRYDEDD OFFEREN DYDD SUL… 12.00YH YN ABERAERON

Gwirfoddolwyr yn y Plwyf - Da chi, rhowch gymorth i’r Plwyf fel Gweinidogion yr Ewcharist (Gweinidogion Anghryffedin y Cymun), Darllenwyr (Gweinidogion y Gair), Catecistiaid (i drosglwyddo ein dysgeidiaeth Gatholig a’n traddodiadau fel paratoad i sagrafennau Bedydd, Cymod, Cymun Bendigaid, a Bedydd Esgob), Ystlyswyr i groesawu pobl, Sacristaniaid i drefnu’r Offeren. Cysylltwch â’r Tad Paul Joseph yn bersonol, neu ar y ffôn, neu drwy e-bost.   

Sagrafennau i’r Cleifion - Os ydych chi neu aelod o’ch teulu’n mynd i mewn i’r ysbyty neu i gartref nyrsio, cofiwch roi gwybod iddynt eich bod chi neu’ch perthynas yn GATHOLIG, ac yn dymuno i’r offeiriad ymweld. Os gwnewch hynny, fel arfer bydd yr ysbyty neu’r cartref yn cysylltu â’r offeiriad. Mae’n bwysig rhoi gwybod oherwydd y mesurau llym ymghylch Diogelwch Data.

Cyfarfod Trydedd Urdd Mynydd Carmel - 9 Medi. Ffoniwch Pam: 623824.

cyfarfod SVP Bydd cyfarfod nesaf yr SVP ar 10 Medi yn yr Ysgol Sant Padarn. Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno, cysylltwch â’r Llywydd, Kevin McMulkin.  Os ydych yn gwybod am rywun mewn angen, neu rywun a hoffai ymweliad gan un o’n gwirfoddolwyr, cysylltwch ag un o’r aelodau. Am fanylion cyswllt, gweler tudalen yr SVP dan y tab Grwpiau’r Plwyf.   Mae’r SVP yn dal i gasglu dros yr ymgyrch `Cash4Coins’. Rydyn ni am gasglu arian bath a phapurau tramor, hen arian Prydeinig a Gwyddelig, ac unrhyw hen arian arall. Mae’r cyllid a godir felly yn mynd tuag at waith yr SVP. Os oes gennych unrhyw hen arian tramor neu Brydeinig yr hoffech ei roi inni,  cysylltwch ag aelod o’r SVP. Gweler y daflen.
Rhif cyswllt newydd – 07845 459639
mis Ymwybyddiaeth SVP - Mis Medi yw mis Ymwybyddiaeth SVP. Eleni mae’r adnoddau ar ffurf posteri (un newydd bob wythnos) ar y thema `Teuluoedd Hapus?’, gan amlygu’r gwahanol fathau o dlodi sy’n wynebu pobl yn y gymuned.

Profiad Mynachaidd Abaty Pluscarden - 11-14 Medi. ebost: novicemasteer@pluscardenabbey.org  Ffôn: 01343 890257.

Deddf Hunan-laddiad â Chymorth - Ddydd Gwener 11 Medi bydd Tŷ’r Cyffredin yn cynnal dadl a phleidlais ar ddeddf i gyfreithloni hunan-laddiad â chymorth. Bydd hyn yn peryglu gweiniaid pennaf ein cymdeithas. Gofynnwch i’ch Aelod Seneddol fynychu’r ddadl a phleidleisio’n erbyn y ddeddf. Gallwch anfon e-bost drwy wefan Cynhadledd yr Esgobion Catholig (www.catholicnews.org.uk/assisted-suicide), neu drwy anfon llythyr (ceir drafft yng nghefn yr Eglwys).

Litwrgi’r Plant - Mae Litwrgi’r Gair i’r Plant yn cael hoe rhwng y Sul, 12 Gorff hyd y Sul, 13 Medi. Diolch i’r holl arweinwyr a’r cynorthwywyr, ac wrth gwrs i’r plant am eu cyfraniad I’r weinidogaeth bwysig hon.

GWEFAN DDEFNYDDIOL - Os ydych ar daith ac eisiau cael hyd i Offeren, ewch i’r wefan  www.CatholicDirectory.org

Rhagdybio Cytundeb i Roddi Organau – Daw hyn i rym yng Nghymru ar 1 Rhagfyr 2015. Os na wnewch ddim byd, cymerir yn ganiataol eich bod wedi rhoi eich cytundeb. Am ragor o wybodaeth, galwch 0300 1232323 neu ymwelwch â www.organdonationwales.org/welsh.

Rhaglen Ddiogelu Newydd drwy E- ddysgu - Mae’n bosibl mai’r Eglwys Gatholig yw’r eglwys gyntaf yn y DU neu yn y byd i gynnig cwrs am ddiogelu drwy e-ddysgu i bob plwyfolyn yn rhad ac am ddim. I wybod rhagor, edrychwch ar wefan yr Esgobaeth, neu www.catholicnews.org.uk lle cewch daflen yn rhoi manylion ynghylch sut i acsesu’r rhaglenni.

LLASWYR - bob bore Iau am 11.00 yn Neuadd Eglwys Santes Gwenfrewi & bob prynhawn Mawrth am 2.30 yn Eglwys y Groes Sanctaidd, Aberaeron.  Croeso i bawb.

Banc Bwyd –  Mae Banc Bwyd y Storfa Jiwbili a ganolir yn Eglwys y Santes Anne ym Mhenparcau, yn rhoi cymorth i bobl anghenus yng Ngogledd Ceredigion. Croesewir rhoddion o fwyd nad yw’n pydru (megis tuniau). Bydd yr SVP yn cludo rhoddion a adewir ar ôl unrhyw Offeren i’r Banc Bwyd. Diolch yn fawr.   

CASGLIADAU Cododd y casgliad yr wythnos diwethaf £720.30 (gyda £191.60 o Aberaeron).

A wnewch chi ymweld â’r tudalen gweddi i weld manylion o’r rheiny yn ein cymuned sy’n sâl, ac i gofio’r rheiny y mae pen blwydd eu marwolaeth yn digwydd tua’r adeg hon? Os ydych am drefnu cael dweud Offeren dros un o’ch ceraint, a wnewch chi lenwi a dychwelyd amlen Offeren? Diolch.

© Plwyf Catholig Aberystwyth, Rhan o Esgobaeth Mynyw (Rhif Elusen 234168)
Ebost: webmaster@parishofaberystwyth.org.uk - Diweddariad diwethaf 4 Medi 2015